รายชื่อนิสิต
รายวิชา001211 : Fundamental English
กลุ่ม87
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 62160146 นายกฤษฎา เถื่อนใหญ่ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
2 62160184 นางสาวกัญจนพร ก้อนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
3 62160276 นายกิตติ จันทร์ผิว วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
4 62160313 นางสาวกุลธิดา ศรีดำ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
5 62160368 นางสาวขวัญกมล ขันใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
6 62160412 นายคมสันต์ เอี่ยมโอน วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
7 62160597 นางสาวจีรวรรณ ทะนุก้ำ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
8 62160658 นางสาวเจนีวา อิ่มทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
9 62160672 นายเฉลิมพงศ์ กระแสร์ยศ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
10 62160771 นางสาวชลดา เจริญพร วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
11 62160887 นางสาวชุติมา ปุ้ยหลวง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
12 62161075 นายณัฐวุฒิ พุดสลัด วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
13 62161174 นางสาวดลญา เบ้ามี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
14 62161181 นางสาวดวงแก้ว สำลีดี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
15 62161563 นางสาวนภัสวรรณ ถายา วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
16 62161624 นางสาวนวพร สู่สุข วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
17 62161648 นางสาวนันทกานต์ จับแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
18 62161846 นางสาวปนิดาภรณ์ หมอกมืด วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
19 62161921 นางสาวปริณดา โมลารักษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
20 62163482 นางสาวสิรัญญา แสนกล้า วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
21 62163529 นางสาวสุกฤตา ยศเมา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
22 62163536 นางสาวสุกัญญา แก้วพิมสาท วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
23 62163581 นางสาวสุทธิดา มิ่งขวัญ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
24 62163604 นางสาวสุธิวา ชาดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
25 62163741 นางสาวสุภาวิณี สีมูลละ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
26 62163802 นายอดิเทพ สุพรรณบัฎ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
27 62163819 นายอนิวัต คงทับ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
28 62163833 นายอภิโชค นาคอ่อง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
29 62163871 นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มสาระ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
30 62163895 นายอรรณพ มีสา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
31 62163925 นางสาวอสมาภรณ์ พิศสุวรรณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
32 62163956 นางสาวอาธิตญา แก้วทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
33 62164007 นางสาวอารีรัตน์ ประทุมสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
34 62164021 นางสาวอินทุกร อินทร์กลัด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
35 62164045 นางสาวอิศราภรณ์ ชาวบ้านคอย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)