รายชื่อนิสิต
รายวิชา205202 : Communicative English for Research Presentation
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
1 60340137 นางสาวกรรณัฐฐา เชียงปาละ  ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
2 60340151 นางสาวกรรณิกา บุญณะโสภณ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
3 60340892 นายจิตติณณ์ อ้นขวัญเมือง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
4 60341004 นางสาวอริญรดา มูลมณี ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
5 60341219 นางสาวชนมน เอมะสุววรณ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
6 60341790 นางสาวณัชชา ทวีบุญ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
7 60341813 นายณัฏฐชัย สุขเอม ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
8 60341851 นางสาวณัฐฌา รักษาสัตย์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
9 60341868 นางสาวณัฐญาดา นิ่มลมูล ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
10 60342025 นายณัฐพล ยี่โถ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
11 60342360 นางสาวธนพร ใจทน ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
12 60342506 นางสาวธวัลรัตน์ จิระสถาวร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
13 60342841 นายนนทวัฒน์ สุรินทร์คำ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
14 60342971 นางสาวนัชชา ทรัพย์มาก ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
15 60343176 นางสาวนุชนาฏ นวลจร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
16 60343763 นางสาวพรธิดา วัฒนะ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
17 60343817 นางสาวพรพรรณ อุทธโยธา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
18 60344142 นางสาวพิมพ์ผกา พรหมมา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
19 60344371 นางสาวภัทรา คงโพธิ์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
20 60344975 นางสาววรนุช เบียดนอก ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
21 60345231 นางสาววิมลรัตน์ บุญพา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
22 60345439 นางสาวศศิประภา เอี่ยมโต ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
23 60345750 นางสาวศุภิสรา นนท์ตา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
24 60346146 นางสาวสุนิสา จันทะสี ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
25 60346153 นางสาวสุปราณี วงษ์ใหญ่ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
26 60346337 นางสาวอนัญญา สิงหนาท ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
27 60346535 นางสาวอรุณวรรณ จันทศร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
28 60346733 นางสาวไอรดา ไพโรจน์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)