รายชื่อนิสิต
รายวิชา199222 : Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเภสัชศาสตร์
1 59211605 นางสาวอธิชาพรรณ อยู่เชื้อ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
2 60210034 นางสาวกัญญาภัค เชื้อดี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
3 60210058 นางสาวกัลยกร อาระยะ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
4 60210072 นางสาวกุลสตรี ตรีรัตน์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
5 60210089 นางสาวเกศกนก เกตุปลั่ง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
6 60210096 นางสาวขวัญชนก เสนชุ่ม ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
7 60210102 นายคเชนท์ ตามา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
8 60210119 นายญาณวิชญ์ คำควร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
9 60210126 นางสาวจริญญา ใชยกาวิล ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
10 60210133 นายจักรวาล พัฒน์มณี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
11 60210140 นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทระ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
12 60210157 นางสาวจารุภัทร หมื่นรักษ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
13 60210188 นางสาวจีรวัลย์ วิริยะประเสริฐ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
14 60210218 นางสาวฉันท์ชนก คุ้มศรี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
15 60210225 นางสาวเฉลิมขวัญ เวศนารัตน์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
16 60210249 นางสาวชนากานต์ ตุลาพันธ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
17 60210256 นางสาวชนิกานต์ ฉัตรพงศกร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
18 60210270 นางสาวชลธิชา เจาะจง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
19 60210287 นางสาวชลลดา คะชา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
20 60210300 นางสาวชุติมณฑน์ แก้วเกิด ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
21 60210324 นางสาวฐาปกาญจน์ บัวนาค ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
22 60210331 นางสาวฐิติชญา ควรขุนทด ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
23 60210348 นางสาวณัฐชา การเก่ง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
24 60210355 นางสาวณัฐฐา จำปาแก้ว ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
25 60210362 นางสาวณัฐณิชา วิไลรัตน์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
26 60210379 นายณัฐพล จงหมื่นไวย์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
27 60210423 นางสาวธนัชพร บุญพิมพ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
28 60210430 นายธนาวี เดชทรัพย์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
29 60210447 นางสาวธรรมธรรศ นิลธร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
30 60210454 นางสาวธริศา อยู่ตรง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
31 60210461 นางสาวธันย์ชนก ใจยัง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
32 60210478 นางสาวธิดารัตน์ ภู่กรุต ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
33 60210485 นายธีรพัฒน์ นาท่ม ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
34 60210492 นายนพพล ขอดเตชะ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
35 60210508 นายนฤดล เทพวงษ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
36 60210515 นางสาวนลินทิพย์ พิทักษ์นิติวุฒิ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
37 60210522 นางสาวนลินี อินจันทร์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
38 60210546 นางสาวนวพร เมฆประดับ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
39 60210553 นายนันทสิทธิ์ ศิริวิชญ์ไมตรี ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
40 60210584 นายบุลากร ลิ้มวัฒนา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
41 60210591 นางสาวบุษกร มูลเขียน ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
42 60210607 นางสาวปณัศรินทร์ พรรณเพียร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
43 60210614 นางสาวปณิดา แจ้งสว่าง ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
44 60210638 นางสาวปวิณ รับงาน ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
45 60210645 นางสาวปศิณา ทรัพย์วิไล ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
46 60210652 นายปัญโญภาส สว่างจิตร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
47 60210669 นางสาวปิยธิดา กำเนิดสิงห์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
48 60210690 นายพงศธร พงศ์พุทธชาติ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
49 60210720 นางสาวพิชญาภา ทิพย์กุมาร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
50 60210737 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วพูน ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
51 60210744 นางสาวพิมพ์ตะวัน มหาธงชัย ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา