กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560


วันที่ กำหนดการรับปริญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันพุธ ที่
23 มกราคม 2562
วันซ้อมย่อย
วันพฤหัสบดี ที่
24 มกราคม 2562
วันซ้อมใฆญ่
วันศุกร์ ที่
25 มกราคม 2562
วันรับจริง
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญา ปี 2560
ลำดับกลุ่มที่ ชื่อกลุ่มคณะ-
1 บัณฑิตวิทยาลัย
2 คณะเกษตรศาสตรฺ์
3 คณทันตแพทยศาสตรฺ์
4 คณะนิติศาสตรฺ์
5 คณะบริหารธุรกิจ
6 คณะพยาบาลศาสตร์
7 คณะแพทยศาสตรฺ์
8 คณะเภสัชศาสตร์
9 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
10 คณะวิทยาศาสตร์
11 คณะวิทย์แพทย์
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 คณะศึกษาศาสตร์
14 คณะสถาปัตยกรรม
15 คณะสหเวชศาสตร์
16 คณะสังคมศาสตร์
17 คณะสาธารณสุข
18 วิทยาลัยนานาชาติ