ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  1    2    {3}    ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
15:00-15:5016:00-16:50
 
จันทร์
 
 
 
อังคาร
 
 
 
พุธ
 
 
 
พฤหัสบดี
 
 
 
ศุกร์
 
 
เสาร์ 205590-2
(1) 1, HUSO 1201 HUSO 1
 205590-2
(1) 1, HUSO 1201 HUSO 1
อาทิตย์ 205590-2
(1) 1, HUSO 1201 HUSO 1
 205590-2
(1) 1, HUSO 1201 HUSO 1
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  205590-2  Seminar
สัมมนา
1-(C) 15 มิ.ย. 2562
เวลา 13:00-15:00
HUSO 1201
(C) 15 มิ.ย. 2562
เวลา 13:00-15:00
HUSO 1201
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: