ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  20/1/2563 - 26/1/2563 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
 
จันทร์
 
       
อังคาร     209521-3
(3) 1, HU 6101 HUSO 6
 
พุธ 209531-4
(3) 1, HU 4307 HU 4
    209111-2
(3) 1, QS 2106 QS
 
พฤหัสบดี
 
       
ศุกร์  209111-2
(3) 1, QS 3105 QS
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  209111-2  Foundations of Linguistics
ภาษาศาสตร์พื้นฐาน
1(C) 27 ก.ย. 2561
เวลา 12:00-15:00
QS 2110
(C) 28 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
QS 2104
  209521-3  Fundamental Concepts of Linguistics
แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์
1(C) 25 ก.ย. 2561
เวลา 13:00-16:00
HU 6101
(C) 27 พ.ย. 2561
เวลา 13:00-16:00
HU 2307
  209531-4  Semantics
อรรถศาสตร์
1(C) 26 ก.ย. 2561
เวลา 09:00-12:00
HU 4307
(C) 28 พ.ย. 2561
เวลา 09:00-12:00
HU 4307
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: