ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  20/1/2563 - 26/1/2563 
 
Day/Time
 
10:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:50
จันทร์    205222-2
(3) 1, QS 3101 QS
 
อังคาร
 
    
พุธ 205222-2
(3) 1, QS 2104 QS
   
 
พฤหัสบดี
 
    
 
ศุกร์
 
    
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  205222-2  Paragraph Writing (English)
การเขียนย่อหน้า (ภาษาอังกฤษ)
1(C) 25 ก.ย. 2561
เวลา 12:00-15:00
QS 2302 [1/2]
(C) 30 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-15:00
QS 2302 [1/2]
  205222-2  Paragraph Writing (English)
การเขียนย่อหน้า (ภาษาอังกฤษ)
2(C) 25 ก.ย. 2561
เวลา 12:00-15:00
QS 2302 [1/2]
(C) 30 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-15:00
QS 2302 [1/2]
  205222-2  Paragraph Writing (English)
การเขียนย่อหน้า (ภาษาอังกฤษ)
3(C) 25 ก.ย. 2561
เวลา 12:00-15:00
QS 2302 [2/2]
(C) 30 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-15:00
QS 2302 [2/2]
  205222-2  Paragraph Writing (English)
การเขียนย่อหน้า (ภาษาอังกฤษ)
4(C) 25 ก.ย. 2561
เวลา 12:00-15:00
QS 2302 [2/2]
(C) 30 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-15:00
QS 2302 [2/2]
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: